ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Artikel 1 Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Riemer & Walinga, Boekverkoopers  op haar internetsite
en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen Riemer & Walinga, Boekverkoopers  en Afnemer worden aangegaan tot
het leveren van producten (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - worden door  Riemer & Walinga, Boekverkoopers  uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken
geen deel uit van de overeenkomst.

 

Artikel 2 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Riemer & Walinga, Boekverkoopers : boekhandel, gevestigd te Ermelo,
ingeschreven in het Handelsregister te Oost Nederland, nr. 08008989. Internetsite: de plaats op het internet waar Riemer & Walinga, Boekverkoopers de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Afnemer: de
natuurlijke of rechtspersoon die met Riemer & Walinga, Boekverkoopers via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot
het afnemen van één of meer producten. Het BTW Nummer van Riemer & Walinga, Boekverkoopers is NL 008515323B01.

 

Artikel 3 Prijzen
3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite
vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Riemer & Walinga, Boekverkoopers  of haar toeleveranciers op andere wijze dan
op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Riemer & Walinga, Boekverkoopers  niet voor producten die via
de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen Riemer & Walinga, Boekverkoopers  en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders
is afgesproken. 
3.2. Alle door gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde
prijzen zijn exclusief verzendkosten. 3.3. Riemer & Walinga, Boekverkoopers  behoudt zich het recht voor de prijzen om welke
reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld.
Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

 

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst
4.1. Alle aanbiedingen van Riemer & Walinga, Boekverkoopers  zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan
door Riemer & Walinga, Boekverkoopers  binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen,
in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt. 
4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via
de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door Riemer & Walinga, Boekverkoopers .

4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie
van Riemer & Walinga, Boekverkoopers  geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel
door Afnemer.
4.4 Afnemer kan binnen 30 werkdagen na levering van het product dit retourneren aan Riemer & Walinga, Boekverkoopers.
Het volledige bedrag zal door Riemer & Walinga, Boekverkoopers  worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen
zijn volledig voor de Afnemer. Riemer & Walinga, Boekverkoopers  zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer
terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde goederen, of indien er een andere
afleveringstermijn is overeengekomen.

 

Artikel 5 Levering
5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer
opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden,
achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan
komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.
 5.2. Riemer & Walinga, Boekverkoopers  is gerechtigd
nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Riemer
& Walinga, Boekverkoopers , uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

 

Artikel 6 Betaling
6.1. Facturering geschiedt door Riemer & Walinga, Boekverkoopers  in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.
6.2.
Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door Riemer & Walinga, Boekverkoopers  aangewezen
bank- en/of girorekening, tenzij via op enige wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Riemer & Walinga, Boekverkoopers  is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Riemer & Walinga,
Boekverkoopers  te verrekenen met een vordering van Afnemer op Riemer & Walinga, Boekverkoopers , uit welke hoofde dan ook.
6.4.
Riemer & Walinga, Boekverkoopers  heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante
betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
6.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in
verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Riemer & Walinga, Boekverkoopers  gerechtigd vanaf de vervaldatum van de
factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is Riemer & Walinga, Boekverkoopers  tevens gerechtigd van
Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke
incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Artikel 7 Reclames en klachten; retourzendingen
7.1. Afnemer dient klachten over de geleverde producten binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk, telefonisch of per e-mail (waarbij een
bevestiging van ontvangst is gevraagd en gegeven) en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Riemer & Walinga,
Boekverkoopers mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Riemer & Walinga,
Boekverkoopers ter zake van gebreken in geleverde producten en/of diensten.
7.2. Indien aan Afnemer een niet besteld of een beschadigd
product is afgeleverd, is Afnemer gerechtigd een product aan Riemer & Walinga, Boekverkoopers kosteloos retour te zenden aan het
antwoordnummer: 2205 - 3840 ZA Ermelo, of in de winkel ter omruiling aan te bieden. Afnemer is verplicht retour te zenden producten in
een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van de
retour gezonden producten zal Riemer & Walinga, Boekverkoopers , indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk
alsnog het door Afnemer bestelde product respectievelijk een onbeschadigd product leveren.
7.3. Indien Afnemer een product om welke
reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 30 dagen na aflevering te retourneren aan Riemer & Walinga,
Boekverkoopers, of in de winkel ter ruiling aan te bieden. Afnemer kan in het geval van retournering via de post kiezen voor een ruiling voor
een ander product en/of een Riemer & Walinga tegoedkaart. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde
product onbeschadigd is. De kosten voor deze retourzendingen zijn geheel voor rekening van de Afnemer. In bijzondere situaties kan
Riemer & Walinga, Boekverkoopers besluiten tot terugname van producten zonder dat van ruiling sprake is.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met
betrekking tot het product.
8.2. De totale aansprakelijkheid van Riemer & Walinga, Boekverkoopers  wegens toerekenbare tekortkoming in
de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die
prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).
8.3. Aansprakelijkheid van Riemer & Walinga, Boekverkoopers  voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in
artikel 8.2. is uitgesloten.

 

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst
Riemer & Walinga, Boekverkoopers  heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel
van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
• Afnemer ondanks deugdelijke
ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
• Aan Afnemer (al of niet voorlopig)
surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
• Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of
gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Riemer &
Walinga, Boekverkoopers  ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
Riemer & Walinga, Boekverkoopers  behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat
Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Riemer & Walinga, Boekverkoopers  uit hoofde van enige overeenkomst
tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten
daaronder begrepen.

 

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Riemer & Walinga, Boekverkoopers
) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Riemer & Walinga, Boekverkoopers  enig door Riemer & Walinga,
Boekverkoopers  aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te
verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming,
organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-,
nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij
in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 12 Overmacht
Onder overmacht voor Riemer & Walinga, Boekverkoopers  wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die
niet te wijten is aan de schuld van Riemer & Walinga, Boekverkoopers  noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Riemer & Walinga,
Boekverkoopers  of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

 

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen
13.1 Op elke door Riemer & Walinga, Boekverkoopers  met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door Riemer & Walinga, Boekverkoopers  met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. In het geval van een geschil kunt u contact opnemen met de geschillencommissie via het ODR-platform via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.